Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDENDe hiernavolgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze handelstransacties en hebben steeds voorrang op andere algemene voorwaarden, in het bijzonder deze van de klant. Andersluidende voorwaarden zijn ons slechts tegenstelbaar indien wij deze uitdrukkelijk schriftelijk bevestigen.

I. PRIJZEN – MODELLEN & SPECIFICATIES
Behoudens andersluidende afspraak, hanteert de onderneming netto – prijzen geldend voor in de magazijnen af te nemen goederen. Btw en andere fiscale lasten zijn voor rekening van de klant; evenals eventuele zegelkosten, kwitantierechten, e.a. taksen of kosten.
Afmetingen e.a. technische karakteristieken van goederen evenals de tekeningen zoals voorkomend in de catalogen en folders gelden bij benadering en zijn niet tegenstelbaar aan de onderneming, met uitzondering van technische tekeningen.

II. BESTELLING – TERMIJN
i. De door de onderneming opgemaakte individuele prijsofferte heeft een geldigheidsduur van 1 maand en is bindend na aanvaarding uit hoofde van de klant en onze uitdrukkelijke geschreven bevestiging van het order, die niet kan blijken uit enige clausule of handtekening op de prijsofferte.
ii. Bij annuleren van een bestelling vanwege de klant is deze laatste, zelfs zonder enige aanmaning, een forfaitaire schadevergoeding van 25% van de waarde van de bestelling verschuldigd. De onderneming behoudt zich het recht voor om, conform het gemeen recht, de uitvoering van de overeenkomst te vorderen of een hogere schadevergoeding te bewijzen.
iii. De onderneming behoudt zich het recht voor om een bestelling (geheel of gedeeltelijk) te annuleren of minstens op te schorten, zonder dat de klant recht heeft op enige schadevergoeding, (i) zo de goederen niet (meer) beschikbaar zijn bij de fabrikant of leverancier; en (ii) in geval van ernstige feiten of tekortkomingen van de klant, die voor gevolg hebben dat het verder zetten van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan verlangd worden.

III. LEVERING
i. De leveringstermijnen gelden als streefdatum; zij zullen in de mate van het mogelijke gerespecteerd worden, maar zijn geenszins bindend. Aldus kan een vertraging in de levering nooit aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding en/of de klant het recht bieden om een bestelling te annuleren, tenzij hier op uitdrukkelijke, schriftelijke wijze van wordt afgeweken.
ii. In ieder geval is de onderneming van alle verantwoordelijkheid ontslagen in geval van overmacht en behoudt zij zich het recht voor om bij overmacht de leveringstermijnen overeenkomstig aan te passen en zelfs de bestelling te annuleren.
iii. Behoudens andersluidende afspraak, worden de goederen beschouwd als geleverd vanaf het moment dat deze zich in onze magazijnen bevinden, zodat de bewaring van de goederen en de verzending ervan geschieden op kosten en op risico van de klant. Alle transporten uitgevoerd door toedoen van de onderneming vallen onder CMR voorwaarden.

IV. AANVAARDING – WAARBORG
i. De klant dient alle leveringen van de onderneming grondig te controleren. Inontvangstname van goederen en/of werken geldt als aanvaarding. Na een gehele of gedeeltelijke verwerking van de geleverde goederen en/of werken, worden deze goederen en/of werken geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij gebrek aan schriftelijke klacht binnen de 8 dagen na inontvangstname c.q. beëindiging van de werken. Ze worden ook als onherroepelijk aanvaard geacht van zodra ze geheel of gedeeltelijk in gebruik worden genomen of andere materialen of constructies op, tegen, voor of langs uitgevoerde werken worden aangebracht.
ii. Weigert de klant de bestelde goederen en/of werken in ontvangst te nemen, dan is deze, zelfs zonder enige aanmaning, een forfaitaire schadevergoeding van 25% van de waarde van de bestelling verschuldigd. De onderneming behoudt zich het recht voor om, conform het gemeen recht, de uitvoering van de overeenkomst te vorderen of een hogere schadevergoeding te bewijzen.
iii. Aanvaarding dekt alle zichtbare en verborgen gebreken. Klachten wegens zichtbare gebreken worden enkel aanvaard mits de klant ze onmiddellijk schriftelijk formuleert op de leveringsbon. Op straffe van verval, worden verborgen gebreken per aangetekend schrijven gemeld binnen de 48 uur na ontdekking.
iv. Een klacht, ongeacht de aard, kan door de klant nooit worden ingeroepen als een reden tot uitstel van betaling.
v. Elke vordering m.b.t. (zichtbare of verborgen) gebreken dient op straffe van verval onverwijld in rechte ingesteld te worden.
vi. In geval van aansprakelijkheid heeft de onderneming de keuze te herstellen, te vervangen, dan wel de geleverde goederen terug te nemen mits terugbetaling van de koopprijs, zonder enige verdere aansprakelijkheid en zonder dat de klant verder verhaal heeft. Indien het oorspronkelijke toestel intussen niet meer in de handel zou zijn, wordt bij de vervanging een toestel van gelijkaardige kwaliteit en eigenschappen geleverd en geplaatst. De vervanging van (een deel van) de levering kan geen aanleiding geven tot de ontbinding van de overeenkomst, noch recht op schadevergoeding in hoofde van de klant opleveren, noch een mogelijkheid tot weigering van de betaling van de nog door de klant verschuldigde saldi. Elke vrijwaring wegens zichtbare of verborgen gebreken is uitgesloten indien de goederen door (toedoen van) de klant werden bewerkt of verwerkt, of wanneer zij door de klant of derden hersteld of doorverkocht werden. De goederen mogen niet teruggezonden worden zonder het akkoord van de onderneming. Het akkoord van de onderneming om de goederen terug te nemen houdt geen erkenning in van aansprakelijkheid.
vii. In afwijking op de leden i t/m v. van dit artikel is bij levering van nieuw materiaal een garantie voorzien van 12 maanden op eventuele constructiefouten, inbegrepen stukken, verplaatsingskosten en werkuren. Dit op voorwaarde van (i) naleving der betalings- en gebruiksvoorwaarden, (ii) normaal gebruik van het materiaal en (iii) onderhoud met de door de onderneming geleverde en/of voorgeschreven reinigingsproducten en wisselstukken. Er wordt weliswaar geen enkele waarborg verstrekt m.b.t. de slijtage van onderdelen in glas, rubber, plastiek, papier, carbon en andere gemakkelijke beschadigbare materialen. De waarborg van de onderneming m.t.t. geleverde goederen kan zich ook nooit verder uitstrekken dan de waarborg zoals verstrekt ten opzichte van de onderneming door de producenten of leveranciers van de goederen.

V. BETALING
i. Behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke aanduiding anderszins, zijn alle facturen bij ontvangst van de goederen contant betaalbaar binnen 8 dagen via bankoverschrijving of gewaarborgde bankcheque ten gunste de onderneming.
ii. In het geval dat de klant onjuiste of onvolledige facturatiegegevens verstrekt, wat resulteert in de noodzaak tot het opnieuw factureren van de bestelling/service, behouden wij het recht om een administratieve vergoeding van 20 euro in rekening te brengen voor de extra administratieve kosten die hieruit voortvloeien.
iii. Een factuur dient binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven geprotesteerd te worden, met opgave van de redenen van het protest en de details van de factuur (nummer, datum, enz.).
iv. Niet (tijdige) betaling van een factuur brengt vanaf de vervaldag, van rechtswege, zelfs zonder enige aanmaning, een verwijlinterest aan de intrestvoet bedoeld in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties teweeg, alsook, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, een bedrag van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 40, onverminderd het recht op vergoeding van het totaal der onkosten van invordering wegens betalingsachterstand.
v. Niet (tijdige) betaling van een factuur op de vervaldag ervan, brengt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de onmiddellijke opeisbaarheid van alle andere openstaande facturen, ook al zijn deze nog niet vervallen, teweeg.
vi. Bij niet (tijdige) betaling of wanneer er anderszins ernstige feiten of tekortkomingen in hoofde de klant bestaan (o.a. protest handtekening, uitstel van betaling, gerechtelijk akkoord, beslag, negatief advies van factoring- of kredietverzekeringsmaatschappij, enz.) behoudt de onderneming zich het recht voor om verdere leveringen stop te zetten, alsook om de overeenkomst onmiddellijk, zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Kennisgeving gebeurt via aangetekende brief, waarin de motieven omtrent de beëindiging worden uiteengezet.
vii. De uitgifte van al of niet geaccepteerde wissels en orderbriefjes of het aanvaarden van betalingsmodaliteiten brengt geen schuldvernieuwing noch wijziging van onderhavige algemene voorwaarden teweeg; zij blijven onverminderd van toepassing.

VI. EIGENDOMSVOORBEHOUD
De verkochte goederen blijven eigendom van de onderneming tot aan hun volledige betaling in hoofdsom, intresten en kosten, zodat bij niet naleving van de betalingsvoorwaarden de onderneming van rechtswege gemachtigd is de goederen terug te nemen, op eerste verzoek daartoe en op straffe van een dwangsom van 25 € per dag vertraging. De sommen die reeds werden betaald, zullen als voorschot of als afkorting op de prijs behouden blijven door de onderneming bij wijze van forfaitaire schadeloosstelling. De onderneming behoudt evenwel het recht om bijkomende schade te bewijzen. Voor de restwaarde van de goederen zal een creditnota opgesteld worden.
De klant verbindt zich ertoe de verkochte, niet – betaalde goederen te verzekeren, als een goede huisvader te gebruiken en ter beschikking van de onderneming te houden. Het is de klant bijgevolg niet toegestaan om zonder toestemming van de onderneming verkochte, niet – betaalde goederen te verkopen, te verpanden of er op enige wijze over te beschikken. Bij overtreding van dit verbod verkrijgt de onderneming het recht op de verkoopprijs in de plaats van de verkochte, niet – betaalde goederen. In geval van inbeslagname zal de klant kennis geven van het bestaan van dit eigendomsvoorbehoud, alsook de onderneming onmiddellijk verwittigen.

VII. HUURKOOP
In geval van een huurkoop, verkrijgt de onderneming, bij niet betaling van 2 huursommen, het recht de goederen terug te nemen, op eerste verzoek daartoe.
De klant verbindt zich ertoe de goederen voor hun volle waarde en gedurende de volledige huurperiode te laten verzekeren en dit te bewijzen aan de onderneming. Verder dient de klant de goederen als een goede huisvader te gebruiken en ter beschikking van de onderneming te houden. Bij defect van of schade aan de goederen zal de klant de onderneming onmiddellijk verwittigen en is de klant verplicht elke herstelling, incl. wisselstukken, voor zijn rekening te nemen als gevolg van eigen nalatigheid of verkeerd gebruik. De klant dient de onderneming eveneens onverwijld op de hoogte te brengen van elke statuutverandering of verplaatsing van de goederen.

VIII. AANSPRAKELIJKHEID
i. De onderneming is enkel aansprakelijk voor verlies, schade, kosten, uitgaven, vorderingen ontstaan in verband met de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van grove nalatigheid, grove fout of bedrog in de uitvoering daarvan in hoofde van de onderneming.
ii. Bij schade waarvoor zowel de onderneming als derden en/of de klant (mede) aansprakelijk zijn, is de onderneming slechts aansprakelijk in de mate haar fout(en) tot de schade heeft (hebben) bijgedragen. Elke vorm van hoofdelijke of in solidum aansprakelijkheid van de onderneming wordt uitgesloten. Indien het aandeel van de fout van de onderneming in bepaalde schade niet kan bepaald worden, is de onderneming hoogstens aansprakelijk tot beloop van het deel van die schade dat evenredig is aan het aantal aansprakelijken voor die schade.
iii. De aansprakelijkheid van de onderneming blijft in elk geval beperkt tot een bedrag van 150.000 € per schadegeval. Indien een toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering waarborg verleent voor hogere bedragen, zal de aansprakelijkheid verhoogd worden tot aan de bedragen die effectief gewaarborgd worden door de verzekeringsmaatschappij voor het betrokken schadegeval. De klant erkent kennis te hebben genomen van de op het ogenblik van contracteren actuele verzekeringsvoorwaarden en kan te allen tijde om een recent verzekeringsattest verzoeken.

IX. VERJARING
Alle vorderingen tegen de onderneming verjaren één jaar na levering of beëindiging van de werken, tenzij dwingende wettelijke bepalingen of deze voorwaarden anders voorzien.

X. ALGEMENE BEPALINGEN
De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meer (deel)bepalingen van deze voorwaarden heeft geen gevolgen op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere (deel)bepalingen ervan. De ongeldige of niet-uitvoerbare (deel)bepalingen zullen vervangen worden door geldige en uitvoerbare (deel)bepalingen die het nauwst aanleunen bij de oorspronkelijke bedoeling.
De klant zal de bepalingen van deze voorwaarden tegenwerpelijk maken aan zijn bestuurders, zaakvoerders, aandeelhouders, personeel, tussenpersonen, onderaannemers en overige medewerkers zodat zij evenzeer hierdoor gebonden zijn.
De klant zal de onderneming vrijwaren tegen alle aanspraken van derden in verband met, of voortvloeiend uit, de levering.

XI. RECHTSKEUZE
Alle verschuldigde sommen zijn draagbaar. Alle geschillen van welke aard ook in verband met of ter gelegenheid van de overeenkomst worden beslecht volgens het Belgische recht en vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Dendermonde.

XII. OPSLAG EN VERWERKING VAN GEGEVENS
Uw gegevens worden opgeslagen voor verzending en facturatie, en niet doorgegeven aan derden. U kan ten allen tijde deze gegevens opvragen en/of laten schrappen uit onze bestanden m.u.v. de facturatiegegevens.

Hillewaert bv
't Walletje 74
8300 Knokke-Heist
T +32 (0)50 55 12 51

Hillewaert Nederland bv
Marconiweg 17
3899 BR Zeewolde
T +31 (0)85 902 16 00

Technische dienst 7d/7d

 +32 (0)50 67 20 00
email: td@fksbenelux.com (tijdens kantooruren)

 +31 (0)85 902 16 00
email: tdnl@fksbenelux.com (tijdens kantooruren)