Skip to main content

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


De hiernavolgende algemene voorwaarden zijn toepasselijk op al onze handelstransacties, met uitsluiting – niettegenstaande andersluidende bedingen – van alle andere algemene voorwaarden, in bijzonder deze van de klant. Andersluidende voorwaarden zijn ons tegenstelbaar na uitdrukkelijke (geschreven) bevestiging onzentwege.

1. PRIJZEN – MODELLEN & SPECIFICATIES

Behoudens andersluidende afspraak, hanteert de onderneming hanteert netto – prijzen geldend voor in de magazijnen af te nemen goederen. Btw en andere  scale lasten zijn voor rekening van de klant; evenals eventuele zegelkosten, kwitantierechten, e.a. taksen of kosten.
Bij huurkoop worden de huurprijs en het afkoopbedrag bepaald in de bijzondere voorwaarden van de huurkoopovereenkomst.
Afmetingen e.a. technische karakteristieken van goederen evenals de tekeningen zoals voorkomend in de catalogen en folders gelden bij benadering, met uitzondering van technische tekeningen.

2. BESTELLING – TERMIJN

i. De door de onderneming opgemaakte individuele prijsofferte heeft een geldigheidsduur van 1 maand en wordt verbindend na aanvaarding uit hoofde van de klant en onze uitdrukkelijke geschreven bevestiging van het order, die niet kan blijken uit enige clausule of handtekening op de prijsofferte.
ii. Bij annuleren van een bestelling vanwege de klant is deze laatste, zelfs zonder enige aanmaning, een schadevergoeding verschuldigd groot 25% van de waarde van de bestelling, onverminderd het recht van de onderneming om, conform het gemeen recht, de uitvoering van de overeenkomst te vorderen.
iii. De onderneming behoudt zich het recht voor om een bestelling (geheel of gedeeltelijk) te annuleren of minstens op te schorten, zonder dat de klant recht heeft op enige schadevergoeding, (i) zo de goederen niet (meer) beschikbaar zijn bij de fabrikant of leverancier; en (ii) in geval van ernstige feiten of tekortkomingen van de klant, die voor gevolg hebben dat het verder zetten van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan verlangd worden.

3. LEVERING

i. De leveringstermijnen gelden als streefdatum; zij zullen in de mate van het mogelijke gerespec- teerd worden, doch zijn geenszins bindend; een overschrijding van de leveringstermijnen biedt
de klant aldus niet het recht om een bestelling te annuleren en/of enige schadevergoeding te vorderen; dit alles, behoudens uitdrukkelijke (schriftelijke) aanduiding anderszins.
ii. In ieder geval is de onderneming van alle verantwoordelijkheid ontslagen in geval van over- macht en behoudt zij zich het recht voor om bij overmacht de leveringstermijnen overeenkomstig aan te passen en zelfs de bestelling te annuleren.
iii. Behoudens andersluidende afspraak, worden de goederen beschouwd als geleverd vanaf onze magazijnen voor verzending, zodat de bewaring van de goederen, in afwachting van afhaling of le- vering, en de verzending ervan de geschieden op kosten en op risico van de klant. Alle transporten uitgevoerd door toedoen van de onderneming vallen onder CMR voorwaarden

4. AANVAARDING – WAARBORG

De klant dient de conformiteit van de koopwaar bij ontvangst te controleren; door de goederen zonder voorbehoud in ontvangst te nemen erkent de klant dat de goederen vrij zijn van alle zichtbare gebreken. Inzake aanneming dekt de aanvaarding ook de verborgen gebreken, tenzij dwingende wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten. Onverminderd eerdere aanvaarding, worden goederen en werken onherroepelijk geacht aanvaard te zijn bij gebrek aan schriftelijke klacht binnen de 8 kalenderdagen na in ontvangst name c.q. beëindiging van de werken en in elk geval zodra ze geheel of gedeel¬telijk in gebruik worden genomen of andere materialen of constructies op, tegen, voor of langs uitgevoerde werken worden aangebracht.
ii. Weigert de klant de bestelde goederen in ontvangst te nemen, dan is deze, zelfs zonder enige aanmaning, een schadevergoeding verschuldigd groot 25% van de waarde van de bestelling, onverminderd het recht van de onderneming om, conform het gemeen recht, de uitvoering van de overeenkomst te vorderen.
iii. Op straffe van verval, worden verborgen gebreken per aangetekend schrijven gemeld binnen de 48 uur na ontdekking.
iv. Een klacht, ongeacht de aard, kan door de klant nooit worden ingeroepen als een reden tot uitstel van betaling.
v. Erkent de onderneming een (deels) foutieve levering, dan blijft haar aansprakelijkheid beperkt tot ofwel de vervanging, ofwel de terugname aan de prijs van de overeenkomst, naar keuze van de klant. De vervanging van (een deel van) de levering kan geen aanleiding geven tot de ontbinding van de overeenkomst; en/of een schadevergoeding; en/of de weigering van de betaling van nog door de klant verschuldigde saldo’s.
vi. Bij levering van nieuw materiaal is, op constructiefouten, een garantie voorzien van 12 maan- den, inbegrepen stukken, verplaatsingskosten en werkuren, op voorwaarde van (i) naleving der betalings- en gebruiksvoorwaarden, (ii) normaal gebruik van het materiaal en (iii) onderhoud met de door de onderneming geleverde en/of voorgeschreven reinigingsproducten en wisselstukken. Er wordt weliswaar geen enkele waarborg verstrekt m.b.t. de slijtage van onderdelen in glas, rubber, plastiek, papier, carbon en andere gemakkelijke beschadigbare materialen. De waarborg van de onderneming m.b.t. geleverde goederen kan zich ook nooit verder uitstrekken dan de waarborg zoals verstrekt ten opzichte de onderneming door de producenten of leveranciers van de goederen.

5. BETALING

Behoudens uitdrukkelijke (schriftelijke) aanduiding anderszins, zijn alle facturen bij ontvangst van de goederen contant betaalbaar (8 dagen) via bankoverschrijving of gewaarborgde bankche- que ten gunste de onderneming.
ii. Een factuur dient per aangetekend schrijven geprotesteerd te worden binnen de 8 dagen na factuurdatum, met opgaaf van de reden van het protest en de details van de factuur (nummer, datum, enz.).
iii. Niet (tijdige) betaling van een factuur brengt vanaf de vervaldag, van rechtswege, zelfs zonder enige aanmaning, een verwijlinterest groot 15% ’s jaars op, alsook, bij wijze van schadebeding, een schadevergoeding groot 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 100 €, onvermin- derd het recht op vergoeding van het totaal der onkosten van invordering wegens betalingsachter- stand.
iv. Niet (tijdige) betaling van een factuur op de vervaldag ervan, brengt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de onmiddellijke opeisbaarheid van alle andere openstaande facturen, ook al zijn deze nog niet vervallen, teweeg.
v. Bij niet (tijdige) betaling of wanneer er anderszins ernstige feiten of tekortkomingen in hoofde de klant bestaan (o.a. protest handtekening, uitstel van betaling, gerechtelijk akkoord, beslag, negatief advies van factoring- of kredietverzekeringsmaatschappij, enz.) behoudt de onderneming zich het recht voor om verdere leveringen stop te zetten, alsook om de overeenkomst van rechtswe- ge en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden.
vi. De uitgifte van al of niet geaccepteerde wissels en orderbriefjes of het aanvaarden van betalingsmodaliteiten brengt geen schuldvernieuwing noch wijziging van onderhavige algemene voorwaarden teweeg; zij blijven onverminderd van toepassing.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De verkochte goederen blijven eigendom van de onderneming tot aan hun volledige betaling in hoofdsom, intresten en kosten, zodat bij niet naleving der betalingsvoorwaarden de onderneming van rechtswege gemachtigd is de goederen terug te nemen, op eerste verzoek daartoe en op straffe van een dwangsom van 25 € per dag vertraging. De sommen alvast betaald, als voorschot of als afkorting op de prijs, zullen behouden blijven bij wijze van forfaitaire schadeloosstelling, onverminderd het recht van de onderneming om meerdere schade te bewijzen. Voor de restwaarde van de goederen zal een creditnota opgesteld worden.
De klant verbindt zich ertoe de verkochte niet – betaalde goederen te verzekeren en als een
goede huisvader te gebruiken en ter beschikking van de onderneming te houden; het is de klant bijgevolg niet toegestaan om verkochte niet – betaalde goederen te verkopen, te verpanden of er op enige wijze over te beschikken, zonder toestemming van de onderneming. Bij overtreding van dit verbod verkrijgt de onderneming het recht op de verkoopprijs in de plaats van de verkochte niet – betaalde goederen. In geval van inbeslagname zal de klant kennis geven van het bestaan van dit eigendomsvoorbehoud, alsook de onderneming onmiddellijk verwittigen.

7. HUURKOOP

In geval van een huurkoop, verkrijgt de onderneming, bij niet betaling van 2 huursommen, het recht de goederen terug te nemen, op eerste verzoek daartoe.
De klant verbindt zich ertoe de goederen voor hun volle waarde en gedurende de volledige huur- periode te laten verzekeren en dit te staven aan de onderneming; en verder de goederen als een goede huisvader te gebruiken en ter beschikking van de onderneming te houden. Bij defect van
of schade aan de goederen zal de klant de onderneming onmiddellijk verwittigen en is de klant verplicht elke herstelling, incl. wisselstukken, voor zijn rekening te nemen als gevolg van eigen nalatigheid of verkeerd gebruik. De klant dient de onderneming eveneens onverwijld op de hoogte te brengen van elke statuutverandering of verplaatsing van de goederen.

8. AANSPRAKELIJKHEID

Zo de aansprakelijkheid – zowel contractueel als extracontractueel – van de onderneming vast
komt te staan, dan zal de onderneming slechts gehouden zijn tot vergoeding van directe schade, met uitsluiting van elke indirecte schade (zoals gederfde winst, verhoging van algemene kosten, verstoring van de planning, verlies van cliënteel of besparingen, schade geleden door derden, enz.). Indien de onderneming wordt aangesproken ten gevolge van een fout of nalatigheid van de onderneming en derden (met inbegrip van de klant), zal de onderneming ten hoogste aansprake- lijk zijn voor voornoemde schade die rechtstreeks is veroorzaakt door de fout of nalatigheid van de onderneming zonder hoofdelijk of in solidum gehouden te zijn met die derden.
Indien het is vastgesteld dat de onderneming aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid – zowel contractueel als extracontractueel – beperkt tot een bedrag maximaal gelijk aan de bedragen, exclusief btw of taksen, door de klant betaald voor de betrokken levering onverminderd wat hierna volgt. Iedere aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot een bedrag van 150.000 EUR. Indien een toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering evenwel waarborg verleent voor hogere bedragen,
zal de aansprakelijkheid verhoogd worden tot aan de bedragen die effectief gewaarborgd worden door de verzekeringsmaatschappij voor het betrokken schadegeval. De klant erkent, door aanvaar- ding van deze algemene voorwaarden, kennis te hebben van de verzekeringsvoorwaarden en kan te allen tijde om een recent verzekeringsattest verzoeken.
Voormelde regeling geldt niet in geval van bedrog – tenzij bedrog gepleegd door de aangestelden van de onderneming – en geldt voorzover en in de mate naar Belgisch recht mogelijk.

9. VERJARING

Elke vordering m.b.t. (zichtbare of verborgen) gebreken dient op straffe van verval onverwijld in rechte ingesteld te worden.
Elke vrijwaringsplicht en aansprakelijkheid van de onderneming vervalt bovendien twaalf maan- den na de levering c.q. beëindiging van de werken (zelfs indien het gebrek zich pas nadien zou manifesteren), tenzij dwingende wettelijke bepalingen anders voorzien.
Behalve als wettelijke bepalingen dwingend een langere verjaringstermijn bepalen, verjaren alle vorderingen tegen de onderneming twee jaar na levering of beëindiging van de werken, onvermin- derd kortere termijnen ingevolge de wet of deze voorwaarden.

10. ALGEMENE BEPALINGEN

De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meer (deel)bepalingen van deze voorwaarden heeft geen gevolgen op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere (deel)bepalingen ervan die onverminderd van kracht blijven. De ongeldige of niet-uitvoerbare (deel)bepalingen zullen vervangen worden door geldige en uitvoerbare (deel)bepalingen die het nauwst aanleunen bij de oorspronkelijke bedoeling.
De klant zal de bepalingen van deze voorwaarden tegenwerpelijk maken aan zijn bestuurders, zaakvoerders, aandeelhouders, personeel, tussenpersonen, onderaannemers en overige medewer- kers zodat zij evenzeer hierdoor gebonden zijn.
De klant zal de onderneming vrijwaren tegen alle aanspraken van derden in verband met, of voortvloeiend uit, de levering.

11. RECHTSKEUZE

Alle verschuldigde sommen zijn draagbaar. Alle geschillen van welke aard ook in verband met of ter gelegenheid van de overeenkomst worden beslecht volgens het Belgische recht en vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brugge.

Hoofdzetel

Hilux-Decomac BV
Gotevlietstraat 38 
8000 Brugge

Showroom

Hilux-Decomac
Gotevlietstraat 38
8000 Brugge

Technische dienst 7d/7d

Telefoon:
+32 (0)50 67 20 06

Email:
td@hilux-decomac.be